Naukowy Portal Archiwalny

MRA: Ankieta dotycząca udostępniania zasobu i rozpowszechniania informacji o archiwach

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała na swojej stronie internetowej ankietę, która ma na celu identyfikację i zrozumienie problemów różnych instytucji z zasobem archiwalnym na świecie w dziedzinie udostępniania. Ankieta przeprowadzona była w 2020 r. ale ponieważ niedawna epidemia COVID-19 miała wpływ na zagadnienia związane z dostępem do zasobów archiwalnych Grupa Ekspertów ds. Udostępniania i Promocji - EGRSO (Expert Group on Research Services and Outreach) postanowiła ponowić ją, uwzględniając doświadczenia płynące z pandemii. Przypomnijmy, do zadań grupy należy: badanie najlepszych praktyk w administrowaniu zadaniami publicznymi dla ludności (online i osobiście), analiza zagadnienia udostępniania, takich jak cyfryzacja która służy potrzebom klientów, zagadnienia standaryzacji pozyskiwania i analizowania danych klientów pod kątem ich potrzeb, standardy oceny programów udostępniania oraz eksploatacja innowacyjnych programów w zakresie dostępu do archiwów i potrzeb badawczych klientów. *

Poprawiony (wtorek, 15 sierpnia 2023 08:33)

Więcej…

 

UKRAINA: Masowa cyfryzacja dokumentów Archiwum Państwowego w Równem

Kolejne, po Archiwum Państwowym Obwodu Iwano-Frankowskiego, Archiwum Państwowe, tym razem Obwodu Rówieńskiego (ДержавнийархівРівненськоїобласті),i korporacja FamilySearch International (USA), rozpoczynają program szeroko zakrojonej digitalizacji dokumentów z terenu Obwodu Rówieńskiego. W ramach tego programu zeskanowanych zostanie ponad 4 miliony arkuszy, takich jak dokumenty lokacyjne wsi powiatu rówieńskiego z okresu 1796-1917 (kiedy ziemie te, dotychczas należące do Rzeczypospolitej Polskiej, zostały po zaborach włączone do Rosji), akta Rewkomów (ревкомів— tymczasowych organów władzy sowieckiej): listy mobilizacyjne, karty poborowe, spisy ludności z okresu rewolucji ukraińskiej (1917-1920), wnioski mieszkańców o obywatelstwo polskie, paszporty, księgi kontroli ruchu ludności (1921-1939), wykazy kułaków, sprawy karne, księgi domowe okresu sowieckiego, księgi metrykalne i inne.

Poprawiony (poniedziałek, 07 sierpnia 2023 15:10)

Więcej…

 

UKRAINA: Wystawa on-line z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej

Centralne Państwowe Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne w Kijowie zaprasza na internetową wystawę pt. «Державність – це незламність» („Państwowość - to niezłomność”), na której prezentowane są dokumenty audiowizualne ze zbiorów Archiwum.
28 lipca 2023 r. to Dzień Państwowości Ukraińskiej. Historyczne kształtowanie się Ukrainy trwało wielu wieków. W tym czasie niejedno pokolenie Ukraińców musiało wielkim kosztem wywalczać dla przyszłych pokoleń prawo do wolnego i niezależnego życia. Nowa karta w rozwoju państwowości rozpoczęła się wraz z odzyskaniem przez Ukrainę niepodległości w 1991 r., powstaniem państwa ukraińskiego, postrzeganiem go jako niezależnego podmiotu wspólnoty europejskiej i skutecznego uczestnika postępu cywilizacyjnego. Dokumenty audiowizualne zarejestrowały historię procesów kształtowania się państwa na początku lat 90. XX w., które doprowadziły do powstania najnowszego państwa ukraińskiego.

Poprawiony (środa, 02 sierpnia 2023 09:03)

Więcej…

 

UKRAINA: Przygotowanie magazynów dla ewakuowanych archiwaliów

Dzięki aktywnym działaniom szefa Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolija Chromowa, partnerzy niemieccy sfinansowali w lutym 2023 r. remont rezerwowych magazynów archiwalnych. W lipcu 2023 r. Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy poinformowała o zakończeniu prac remontowych w nowych podziemnych magazynach i rozpoczęciu ich porządkowania na wypadek ewakuacji archiwów z terenów aktywnych działań wojennych. Projekt został zrealizowany w ramach porozumienia o współpracy między Instytutem Kultury i Historii Niemców w Europie Północno-Wschodniej Uniwersytetu w Hamburgu a Dyrekcją Eksploatacji Zespołu Budynków Centralnych Państwowych Instytucji Archiwalnych Ukrainy.

Poprawiony (czwartek, 20 lipca 2023 19:02)

Więcej…

 

MRA: Program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Abu Dhabi

Na swoich stronach internetowych Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów, który ma się odbyć pomiędzy 9 a 13 października 2023 r. Ideą przewodnią wydarzenia jest "Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy". Jej realizacja odbędzie się poprzez  pięć tematów głównych oznaczonych w programie odrębnymi kolorami, z których każdy zawiera kilka podtematów,  a na każdy podtemat składają się trzy referaty.
Tematy główne:
1. Pokój i tolerancja (Peace and Tolerance);
2. Udostępnianie i pamięć (Access and Memories);
3. Nowe technologie: elektroniczne zapisy i elektroniczne rozwiązania (Emerging Technologies: Electronic Records, Electronic Solutions);
4. Zrównoważona wiedza, zrównoważona planeta: Archiwa, zapisy i zmiany klimatyczne (Sustainable Knowledge, Sustainable Planet: Archives, Records and Climate Change) ;
5. Zaufanie i dowody (Trust and Evidence.
Oprócz pięciu głównych tematów odrębną grupę stanowią sesje eksperckie (Co-Lab) i Lighting Tolk (błyskawiczne dane  przekazywane w krótkim referacie lub prezentacji) oznaczone kolorem fioletowym oraz odrębne od programowych zagadnienia oznaczone kolorem granatowym takie jak: Sesja MRA (ICA Session), Wspólna pamięć i współpraca (Shared Memory and Collaboration), Dostosowanie archiwów do ewoluującego świata cyfrpwego (Archives Adapting to the Evolving Digital World), Transformacja cyfrowa i służba archiwalna (Digital Transformation and Services)
Bloki tematyczne oznaczone zostały numerami od 1 do 5 oraz określonymi kolorami .

Poprawiony (niedziela, 16 lipca 2023 19:43)

Więcej…

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology