MRA: Program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Abu Dhabi

Na swoich stronach internetowych Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów, który ma się odbyć pomiędzy 9 a 13 października 2023 r. Ideą przewodnią wydarzenia jest "Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy". Jej realizacja odbędzie się poprzez  pięć tematów głównych oznaczonych w programie odrębnymi kolorami, z których każdy zawiera kilka podtematów,  a na każdy podtemat składają się trzy referaty.
Tematy główne:
1. Pokój i tolerancja (Peace and Tolerance);
2. Udostępnianie i pamięć (Access and Memories);
3. Nowe technologie: elektroniczne zapisy i elektroniczne rozwiązania (Emerging Technologies: Electronic Records, Electronic Solutions);
4. Zrównoważona wiedza, zrównoważona planeta: Archiwa, zapisy i zmiany klimatyczne (Sustainable Knowledge, Sustainable Planet: Archives, Records and Climate Change) ;
5. Zaufanie i dowody (Trust and Evidence.
Oprócz pięciu głównych tematów odrębną grupę stanowią sesje eksperckie (Co-Lab) i Lighting Tolk (błyskawiczne dane  przekazywane w krótkim referacie lub prezentacji) oznaczone kolorem fioletowym oraz odrębne od programowych zagadnienia oznaczone kolorem granatowym takie jak: Sesja MRA (ICA Session), Wspólna pamięć i współpraca (Shared Memory and Collaboration), Dostosowanie archiwów do ewoluującego świata cyfrpwego (Archives Adapting to the Evolving Digital World), Transformacja cyfrowa i służba archiwalna (Digital Transformation and Services)
Bloki tematyczne oznaczone zostały numerami od 1 do 5 oraz określonymi kolorami .

Uznano, że z pośród określonych wyżej pięciu temat pierwszy jest priorytetowy.

Temat 1: Pokój i tolerancja (Peace and Tolerance)- oznaczony kolorem czerwonym:
1. Archiwa i konflikty (Archives and Conflicts);
2. Udział w zarządzania archiwami w pokoju i jego przywracaniu (Archives Management Contribution to Peace and Healing);
3. Jak postępować ze współdzielonymi archiwami (How to Deal with Shared Archives);
4. Deklaracja z Tandanya- cztery lata później- jaki postęp osiągneliśmy (The Tandanya-Declaration - Four Years on: What Progress has been Made?) Na temat Deklaracji Tandanya pisaliśmy na łamach ArchNetu: 1) MRA: Pierwsza wirtualna konferencja MRA "Wzmocnić społeczeństwa wiedzy w XXI w."
2) MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM) ;
5. Rola archiwów w rozwiązywaniu konfliktów (Role of Archives in Resolution of Conflict);
6. Restytucja archiwalna i dekolonizacja na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (Archival Repatriation & Decolonization in the Middle East & North Africa)
7. Sprostanie wyzwaniu traumy w archiwach (Responding to the Archival Challenge of Trauma in Archives);
8. Kwestie własności i dostępu do akt Komisji Prawdy i Pojednania oraz restytucja migrowanych archiwów (Issues of Ownership and Access to the Truth and Reconciliation Commission Records and the Repatriation of Migrated Archives).

Temat 2:  Udostępnianie i pamięć (Access and Memories) - kolor pomarańczowy
1. Media społecznościowe: narzędzia i zapisy (Social Media: Tool and Record);
2. Historia mówiona i cyfrowa humanistyka (Oral History and Digital Humanities);
3. Pamięć wspólnot (Memory of Communities);
4. Z ostatniej chwili! Wydano Records in Contexts 1.0 — przewodnik po nowym standardzie ICA dotyczącym opisywania archiwów (Breaking news! Records in Contexts 1.0 released – a Guided Tour of the New ICA Standard for Describing Archives);
5. Dziedzictwo kulturowe (Dziedzictwo kulturowe);
6. Udostępnianie, odkrywanie i zrozumienie: tworzenie znaczeń w archiwach historii mówionej (Access, discovery, and Understanding: Meaning- making in Oral History Archives);
7. Archiwa rządowe (Governmental Archives);
8. Pamięć zbiorowa (Collective Memory);
9. Wystawy archiwalne (Archival Exhibitions);
10. Udostępnianie pamięci (Access to Memory);
11. Zabieranie archiwów ludziom: rozwój widowni i społeczności niedostatecznie obsługiwane (Taking Archives to the People: Audience Development and Underserved Communities);
12. Udostępnianie a konserwacja (Access and Preservation).

Temat 3 :   Nowe technologie: elektroniczne zapisy i elektroniczne rozwiązania (Emerging Technologies: Electronic Records, Electronic Solutions) - kolor żółty:
1. Sztuczna inteligencja i uczące się maszyny (Artificial Intelligence &Machine learning), dwie części (!);
2. Big data, ochrona danych a interes publiczny  (Big Data, Data Preservation and the Public Interest);
3. Era cyfrowa (Becoming Digital);
4.  Ochrona zasobów cyfrowych (Digital Preservation);
5. Narzędzia i systemy (Tools and Systems);
6. Zarządzanie technologią i zmianami technologicznymi (Technology and TechnologicalChange Management);
7. Zachowanie archiwów online (Zachowanie archiwów online);
8. Inowacyjne zarządzanie informacja cyfrową (Innovative Digital RecordsManagement);
9. Nowe technologie: Możliwości i wyzwania dla ochrony zasobów cyfrowych (Emerging Technologies:Opportunities and Challenges for Digital Preservation);
10. Transformacja archiwów rządowych (Transforming Government Archives);
11. Konsekwencje Metaverse (Implications of the Metaverse) - Metaverse - współistnienie wielu cyfrowych światów 3D. przyp. AB.;

Temat 4. Zrównoważona wiedza, zrównoważona planeta: Archiwa, zapisy i zmiany klimatu (Sustainable Knowledge, Sustainable Planet: Archives, Records and Climate Change) - kolor zielony
1. Archiwa interesujące się zmianami klimatycznymi (Archives Addressing ClimateChange);
2. Zmiany klimatyczne i archiwa: Obszary wspólne i możliwe środki zaradcze (Climate Change and Archives: How they intersect and Possible Mitigations);
3. Ekologiczne zarządzanie informacją dla zrównoważonego rozwoju (Greening Information Management for Sustainable Development);
4. Kreatywność w podtrzymywaniu dziedzictwa cyfrowego (Creativity in Sustaining Digital Heritage);
5. Przechowywanie i długoterminowe przechowywanie danych: praktyki, wyzwania i innowacyjne inicjatywy (Data Storage and Long-term Preservation: Practices, Challenges, and Innovative Initiatives);
6. Trwała wiedza archiwalna (Sustainable Archival Knowledge);
7. Technologiczne podejście do utrzymania archiwów cyfrowych (Technological Approaches to Sustaining Digital Archives);
8. Ochrona archiwów analogowych i audiowizualnych w obliczu zmian klimatu (Preservation of Analog and Audiovisual Archives in the Face of Climate Change);
9. Zawód archiwisty a zagadnienia zmian klimatycznych (The Archival Profession Addresses Climate Change).

Temat 5: Zaufanie i dowody (Trust and Evidence)- kolor niebieski:
1. Trwałość dokumentów publicznych (Sustainability);
2. Zaufanie do archiwów (Trust in Archives);
3. Archiwa jako dowody (Archives as Evidence);
4. Dokumentowanie procesów rządowych (Documenting the Government's Processes);
5. Cyberbezpieczeństwo i niezawodność (Cyber-security and Reliability);
6. Prawo do bycia zapomnianym, prawo do bycia zapamiętanym (The Right to be Forgotten, the Right to be Remembered).
7. GLAM, zarządzanie informacją (GLAM, Information Governance);
8. Wykorzystanie technologii immersyjnej do archiwizacji przeżyć skradzionych pokoleń Australii (Using Immersive Technology to Archive Lived Experiences of the Australia's Stolen Generations).


Dopowiedzenia:
Co-Lab- sieć ekspercka
Lightning talk - krótkie, szybkie przedstawienie tematu (5 min)
Technologia immersyjna- technologia łączące rzeczywistość ze światem wirtualnym

Źródła:

MRA: Strona kongresu

MRA: Program kongresu


oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 16 lipca 2023 19:43)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology