Powszechna Deklaracja o Archiwach

Powszechna Deklaracja o Archiwach została przyjęta przez Międzynarodową Radę Archiwów na posiedzeniu CITRA ( Międzynarodowa Konferencja  Okrągłego Stołu o Archiwach - International Conference of the Round Table on Archives) 17 września 2010 r. w Oslo. Następnie została przedłożona i zaaprobowana 10 listopada 2011 r. na 36 sesji plenarnej UNESCO. Po przetłumaczeniu jej na kilkadziesiąt języków 26 lipca 2011 r. ruszyła kampania jej promocji i podpisywania deklaracji na całym świecie za pośrednictwem internetu. Obecnie można ją podpisać poprzez formularz udostępniony na stronie MRA (tutaj) .


Powszechna Deklaracja o Archiwach

Archiwa przechowują decyzje, czyny i pamięć


Archiwalia są unikalnym i niezastąpionym,przekazywanym z pokolenia na pokolenie, dziedzictwem. Dokumentacją zarządza się od jej wytworzenia tak, aby zachować jej wartość i sens. Archiwa,przyczyniając się do zapewniania ochrony pamięci indywidualnej i zbiorowej jako źródła wiarygodnej informacji,odgrywają podstawową rolę w rozwoju społeczeństw. Szeroki dostęp do archiwów musi być zapewniony i wspierany w celu wzrostu wiedzy, gwarancji i postępu demokracji, praw człowieka i jakości życia obywateli.

Zgodnie z tym uznajemy

- wyjątkowy charakter archiwaliów, będących autentycznym świadectwem działalności administracyjnej, kulturalnej i intelektualnej a tym samym refleksji nad ewolucją społeczeństw;

- zasadnicze znaczenie archiwaliów dla skutecznego zarządzania, transparentności spraw, ochrony praw obywatelskich, przechowywania pamięci indywidualnej i zbiorowej, badania przeszłości, dokumentowania teraźniejszości i pomocy w przyszłości;

-różnorodność archiwaliów pozwalających dokumentować wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności;

- różnorodność nośników, na których archiwalia są tworzone i przechowywane, bez względu na to czy są papierowe, cyfrowe, audiowizualne czy jakiegokolwiek innego typu;

- rolę archiwistów, którzy jako profesjonaliści, korzystając z kształcenia specjalistycznego i ustawicznego, służą swoim społeczeństwom przez wspieranie przy wytwarzaniu dokumentów, ich selekcji, zabezpieczeniu i udostępnianiu ich użytkownikom;

- odpowiedzialność wszystkich - obywateli, decydentów publicznych, właścicieli lub przechowawców archiwaliów publicznych lub prywatnych, archiwistów i specjalistów od informacji - za zarządzanie archiwaliami.

Z powyższych względów angażujemy się we współpracę, aby:

- każde państwo posiadało i posługiwało się polityką i prawem dotyczącym archiwaliów;

- zarządzanie archiwaliami było dostosowane do ich wartości i w każdym podmiocie publicznym czy prywatnym, który korzysta z nich w ramach swojej działalności, było kompetentnie stosowane;

- zapewnione były odpowiednie zasoby, w tym zatrudniana była wykwalifikowana kadra specjalistów dla odpowiedniego zarządzania archiwaliami;

 -archiwalia były zarządzane i przechowywane w sposób, który zapewnia im autentyczność, integralność i jak największą swobodę w zakresie wykorzystania;

- archiwalia były dostępne dla wszystkich z zachowaniem szacunku dla obowiązującego prawa, praw osób, twórców, właścicieli i użytkowników;

 -archiwalia były wykorzystywane w celu przyczynienia się do promowania odpowiedzialności obywatelskiej.


tłumaczenie z języka francuskiego: Adam Baniecki i Anna Laszuk

Poprawiony (poniedziałek, 30 maja 2022 19:00)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology