MRA: Koniec CITRA i nowa formuła międzynarodowej współpracy

W dniach 24- 29 października 2011 r. w hiszpańskim Toledo miała miejsce 43 Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów- CITRA. Po dłuższym okresie analizy formuły CITRA, jej uczestnicy podjęli decyzję o przekształceniu jej w Doroczną Konferencję Międzynarodowej Rady Archiwów. Pomimo wpisania się CITRA  w wieloletnią tradycję międzynarodowej współpracy archiwistów i jej wkład w dorobek archiwistyki uznano, że dotychczasowa formuła wyczerpała się i należy ja zastąpić formułą bardziej otwartą. CITRA jest bowiem konferencją bardzo ekskluzywną, w której biorą udział tylko dyrektorzy narodowych archiwów państwowych.
Nowa formuła - Konferencja- ma być otwarta dla wszystkich członków MRA, wszyscy będą mogli korzystać z dostępu do specjalistycznych działań takich, jak nowoutworzone "Forum archiwistów państwowych", będą mogli uczestniczyć w innych kolektywnych pracach MRA. Wprowadzając zmiany Międzynarodowa Rada Archiwów stawia sobie za cel zwiększenie aktywności swoich członków.

Kilka słów o historii CITRA
W latach 1954 - 2011 odbyły się 43 edycje CITRA.
Początkowo, do 1997 r. każda konferencja miała temat wiodący. Od 1997 r. poszczególne tematy przypisane były do cyklu kolejnych kilku spotkań.

Wybrana tematyka CITRA:
1954, Archiwa i edukacja
1955, Kształcenie archiwistów
1957, Miejsce archiwów i archiwistów w państwie
1959, Służba archiwalna w badaniach historycznych
1962, Koncepcja archiwów i granic archiwistyki
1971, Archiwa i informatyka
1991, Finansowanie archiwistyki
1997, Dostęp do archiwów: aspekty prawne
Tematyka cykliczna:
1997- 1999, Udostępnianie informacji,
2001- 2003, Relacje pomiędzy archiwistami a społeczeństwem
2005- 2007, Wspólna pamięć i globalizacja
2011, Ochrona archiwaliów w świecie cyfrowym, przechowywanie archiwaliów w XXI w.


Wielkim sukcesem CITRA było zainicjowanie w 2007 r. w Quebeck w Kanadzie tzw.  Powszechnej Deklaracji Archiwów, przyjętej ostatecznie w 2010 r. w Oslo.

Podstawie:
Didier Grange, CITRA 1954- 2011 ou un bref rappel
oraz materiałów MRA

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (wtorek, 06 grudnia 2011 00:58)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology